Volba je na Mně!

Svoboda je základem mého vnímání křesťanství. Je mi líto, že to ne vždy mé okolí chápe. Vždyť svoboda je to, co Bůh nabídl člověku, co nabídl mně. A já to beru. Trochu mi s tím souzní text, který si dovoluji připomenout… Než si ho však budete moct přečíst, mrkněte na přiložené video. Děkuji autorovi za jeho vytvoření. Plně s ním souzním 😀

 

 

Deuteronomium (5. Mojžíšova) – 11. kapitola

 • 1Budeš milovat Hospodina, svého Boha, budeš dbát na to, co ti svěřil, na jeho nařízení, práva a přikázání po všechny dny. 
 • 2Znáte dnes přece to, co vaši synové nepoznali a neviděli,  totiž napomínání Hospodina, vašeho Boha, jeho velikost, jeho pevnou ruku a vztaženou paži, 
 • 3jeho znamení a činy, které vykonal uprostřed Egypta na faraónovi, králi egyptském, a celé jeho zemi, 
 • 4všechno , co učinil egyptskému vojsku, jeho koním a vozům, jak je zaplavil vodou Rákosového moře, když vás pronásledovali, ano, Hospodin je vyhubil –  tak tomu je dodnes; 
 • 5a co s vámi učinil na poušti, než jste přišli až na toto místo, 
 • 6a jak naložil s Dátanem a Abíramem, syny Rúbenovce Elíaba, jak země rozevřela svůj chřtán a pohltila je uprostřed celého Izraele i s jejich rodinami a stany i se všemi jejich přívrženci. 
 • 7Na vlastní oči jste přece spatřili celé to veliké Hospodinovo dílo, které vykonal. 
 • 8Dbejte proto na každý příkaz, který vám dnes udílím, abyste byli rozhodní, až půjdete obsadit zemi, do níž táhnete a kterou máte obsadit, 
 • 9a abyste byli dlouho živi na zemi, o které Hospodin přísahal, že ji dá vašim otcům a jejich potomstvu,  v zemi oplývající mlékem a medem. 
 • 10Země, kterou přicházíš obsadit, není totiž jako země egyptská, z níž jste vyšli, kterou jsi oséval semenem a zavlažoval šlapáním  čerpadla jako zelinářskou zahradu. 
 • 11Země, do níž táhnete a kterou máte obsadit, je země hor a plání. Pije vodu z nebeského deště. 
 • 12Je to země, o niž Hospodin, tvůj Bůh, pečuje. Oči Hospodina, tvého Boha, jsou na ni neustále upřeny , od začátku roku až do konce. 
 • 13Jestliže budete opravdu poslouchat má přikázání, která vám dnes udílím,  totiž abyste milovali Hospodina, svého Boha, a sloužili mu celým svým srdcem a celou svou duší, 
 • 14dám vaší zemi déšť v  pravý čas, déšť podzimní i jarní, a budeš sklízet své obilí, svůj mošt a olej 
 • 15a na tvém poli dám  růst bylině pro tvůj dobytek; budeš jíst dosyta. 
 • 16Střezte se, aby se vaše srdce nedalo zlákat, takže byste se odchýlili, sloužili jiným bohům a klaněli se jim. 
 • 17To by Hospodin vzplanul proti vám hněvem a zavřel by nebesa, takže by nebylo deště, z půdy by se nic neurodilo a vy byste v té dobré zemi, kterou vám Hospodin dává, rychle vyhynuli. 
 • 18Tato má slova si vložte do srdce a do své duše, přivažte si je jako znamení na ruku a ať jsou jako pásek na čele mezi vašima očima. 
 • 19Budete jim vyučovat své syny a rozmlouvat o nich, ať budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, ať budeš uléhat nebo vstávat. 
 • 20Napíšeš je na veřeje svého domu a na své brány, 
 • 21abyste na zemi, o které Hospodin přísahal vašim otcům, že jim ji dá, dlouho žili vy i vaši synové, aby  vaše dny byly jako dny nebes nad zemí. 
 • 22Jestliže budete bedlivě  a cele dbát na toto přikázání, které vám přikazuji dodržovat,  totiž abyste milovali Hospodina, svého Boha, chodili po všech jeho cestách a přimkli se k němu, 
 • 23vyžene Hospodin před vámi všechny tyto pronárody, takže si podrobíte národy větší a zdatnější, než jste vy. 
 • 24Každé místo, na něž vaše noha šlápne, bude vaše: od pouště po Libanón, od Řeky, řeky Eufratu, až k Zadnímu moři,  to vše bude vaše území. 
 • 25Nikdo se proti vám nepostaví, Hospodin, váš Bůh, uvalí strach a bázeň před vámi na celou zemi, kde stanete, jak k vám mluvil. 
 • 26Hleď, dnes vám předkládám požehnání i zlořečení: 
 • 27požehnání, když budete poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které já vám dnes přikazuji, 
 • 28a zlořečení, když nebudete poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, sejdete-li z cesty, kterou vám dnes přikazuji, a budete-li chodit za jinými bohy, k nimž se nemáte znát.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *